125 اصل وارن بافت و هوش مالی

125 اصل وارن بافت و هوش مالی

تاریخ معرفی کتاب : پنج شنبه 5 تیر 1399

وارن بافت معتقد است که رشد مالی به صبر و رشد شخصی وابسته است.