قسمتهایی از کتاب مهندسی فرهنگ و توسعه

قسمتهایی از کتاب مهندسی فرهنگ و توسعه

تاریخ معرفی کتاب : چهارشنبه 25 تیر 1399


.هر جامعه و کشوری بر اساس اهدافی که پی میگیرد باید خود را مهندسی و مدیریت کند.اگر اهداف اصلی کشور و نظامی،اهداف اقتصادی باشد،آن کشور باید نظامات و سازمان های خود را اقتصادی مهندسی کند.
به همین ترتیب،اگر اهداف سیاسی،اهداف اصلی و غالب باشند و تسلطی بر دیگر کشورها مدنظر باشد،آن کشور باید کلان نظام و نظم داخلی و سازمان های خود را سیاسی مهندسی کند.بنابراین مهندسی فرهنگی کشور،مهندسی کلان کشور و نظامات،سازمان ها،سیاست ها،قوانین و ساز و کارها،مبتنی بر اهداف فرهنگی است.