نمایشگاه کتاب

نمایشگاه کتاب

تاریخ معرفی کتاب : 1399/04/05

فرصت بینظیری برای ایجاد ارتباطات موثر با همکاران و همراهان از یک سو،خلق روابط صمیمانه و نزدیک با دوستان و علاقمندان از سویی دیگر است.
سال 99 بخاط شیوع ویروس"کوید19" فرصت حضور در این فضا و بهره بردن از پتانسیل های موجود را نداشتم .
گزارش موجود مربوط به سال 98 است که من برای اولین بار به عنوان نویسنده به همراه ناشر محترم در غرفه انتشارات با کتاب هایی که طی چند سال اخیر در زمینه آموزش و پرورش، مدیریت منابع انسانی و بازرگانی نوشتم در این نمایشگاه حضور داشتم.