مدیریت بازرگانی و زیر شاخه های آن

مدیریت بازرگانی و زیر شاخه های آن

تاریخ معرفی کتاب : 1399/04/24

تاریخچۀ مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی که سرآغاز آن از فرانسه و دانشگاه ESCP Europe آغاز شده است، به بحث پیرامون چگونگی کنترل سود، سرمایه، هزینه و استفادۀ بهینه از امکانات موجود می پردازد. می توان گفت هدف از این رشته، آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمان های بازرگانی، افزایش مهارت وتوانایی دانشجویان درشناخت مسائل مبتنی برمدیریت،جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط به هر یک از این مسائل، ارزیابی راه حل های مختلف در مورد هر مسئله، تصمیم گیری و اجرای تصمیمات اتخاذ شده است. تیلور پایه گذار این علم در مکتب کلاسیک بوده است و از استادان برجسته مدیریت در ایران می توان به دکتر مهدی الوانی، دکتر علی رضاییان،دکترعلی اکبر فرهنگی ودکتر سیدرضا سیدجوادی اشاره نمود.
یکی از بحث های مدیریت بازرگانی، بازاریابی است که طی سال های اخیر به جایگاه باارزشی دست یافته و به عنوان علم مطرح شده است. شرکتهای بزرگ همواره در سال های اخیرهزینه های سنگینی برای این مقوله در نظر گرفته و بازخورد مناسبی از آن دریافت کرده اند. بازاریابی خود به شاخه های متعددی تقسیم می شود، که دانشگاه ها سعی در پرورش متخصصان در شاخه های مختلف این علم کرده اند. بازاریابی را می توان به شاخه های متعددی تقسیم کرد که مهم ترین آنها بازاریابی داخلی و بازاریابی بین المللی است. از دانشمندان مطرح این علم در ایران می توان به دکتر احمد روستا و دکتر داور ونوس و در سطح بین المللی می توان به فرد دیوید و فیلیپ کاتلر اشاره کرد.

بازاریابی را فاصلۀ ایده تا مرتفع شدن نیاز با استفاده از فرآیند تبدیل ایده به کالا و مبادلۀ آن را بازاریابی نامگذاری کرده اند. البته تعاریف گوناگونی از بازاریابی در مراجع مختلف آمده است که هر یک از دیدگاه مکتبی و یا دانشمندی ارائه شده است، ولی نکتۀ محوری در تمامی این تعاریف، محورقراردادن کالای سرمایه گذاری شده دربازار می باشد.

علم بازاریابی به لحاظ همبستگی بسیار زیاد با مدیریت استراتژیک در بسیاری از موارد به صورت ترکیبی به اجرا درآمده و شرکت ها استراتژی های خود را با استفاده از علوم و زیرشاخه های بازاریابی تکمیل می نمایند. از دانشمندان این زمینه میتوان به ایگور انسف اشاره کرد که خود یکی از پایه گذاران این علم نوین در دنیا می باشد.

مدیریت استراتژیک نیز از دیگر مباحث مهم در رشتۀ مدیریت بازرگانی محسوب می شود که عبارت است از بررسی محیطی(هم محیط خارجی و هم محیط داخلی)، تدوین استراتژی، اجرای استراتژی، ارزیابی و کنترل. بنابراین مدیریت استراتژیک بر نظارت و ارزیابی بر فرصت ها (O)، تهدیدهای خارجی (T)، اقدام پیشگیرانه مناسب با توجه به نقاط قوت(S)و نقاط ضعف (W) یک شرکت تأکید دارد.