تاثیر مدیریت منابع انسانی در افزایش سود

تاثیر مدیریت منابع انسانی در افزایش سود

تاثیر مدیریت منابع انسانی در افزایش سود

تاریخ معرفی کتاب : 1399/04/05

به شکلی که بـا یـک نگـرش سیسـتمی بـه سـازمان و مدیریـت درمی یابیـم کـه موفقیـت هـر سـازمان در گـرو تلفیـق «منابـع وارده» بـه یـک سـازمان یعنـی نیـروی انسـانی، سـرمایه، تکنولـوژی، مـواد اولیـه و اطلاعات در جهـت تحقـق اهـداف سـازمانی اسـت. سـازمانها دارای هدف و یا اهدافی هسـتند که لزومـاً منابع وارده در آنهـا بایـد متناسـب بـا اهـداف آنهـا باشـند تـا بـه وسـیله مدیـران در داخـل سـازمان تلفیـق، ترکیـب و هماهنـگ گردیـده و راه رسـیدن بـه اهـداف سـازمانی را مسـیر سـازند

بـا نگـرش مجـدد بـه سیسـتمهای سـازمانی درمییابیـم کـه انسـان، در واقـع مهمتریـن عامـل در جهت نیـل بـه اهـداف سـازمانی بـه شـمار مـیرود، زیـرا سـایر منابـع وارده بـه سـازمان بـه خـودی خـود نخواهند توانسـت اهـداف سـازمانی را تحقـق بخشـند. در یـک سیسـتم سـازمانی مدیـران تولیـد سـعی در بهبـود کیفـی و کمـی تولیـدات،مدیـران صنعتـی سـعی در بهبود سیسـتمها و روش هـا،مدیران امور مالی سـعی در تهیـه سـرمایه و اسـتفاده مطلـوب از آن و مدیـران منابـع انسـانی سـعی در ارائـه برنامه هایـی جهـت هماهنگـی بیـن اهـداف سـازمان و نیروهـای انسـانی و تأمیـن اهـداف سـازمانی دارنـد.
مفهوم مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسـانی:
 تخصص ویژه ای اسـت که کوشـش می کند تا درجهت کسـب رضایت کارکنان و تأمین هدف های سـازمانی، سیاسـت گذاری، برنامه ریزی و فعالیت کند. 
موفقیـت هـر سـازمان، در واقـع در گـرو ترکیـب و تلفیـق مؤثـر سـرمایه، مـواد، ابـزار کاری و منابع انسـانی اسـت.
 بـه طریقـی کـه نیـل بـه اهـداف برنامه هـای کوتـاه، میـان و بلندمـدت تضمیـن شـود. بـه دلیـل پیچیدگـی سـازمان های امـروزی، تخصص هـای ویـژهای بـرای اداره امـور سـازمانی ایجـاد شـده کـه درجهـت اسـتفاده مؤثـر و طراحـی مناسـب ماشـین آلات و ابـزارآلات تولیـدی کوشـش می کنـد. مدیریـت فـروش و بازاریابـی کـه درجهـت یافتـن بـازار مناسـب و افزایـش میـزان فـروش فعالیـت می کنـد و بالاخره مدیریـت منابـع انسـانی کـه برنامه ریـزی، سـازماندهی،هدایت، رهبـری و نظـارت بـر تمامی عملیـات اسـتخدامی و همچنیـن آمـوزش و بهسـازی، نگهـداری، ارزشـیابی، برقراری ارتباطات، ایجـاد انگیزه های کاری و به ویژه برنامه ریزی نیروی انسـانی را با همکاری و مشـاوره سـایر مدیران سـازمان به عهده دارد. مدیـران منابـع انسـانی، نـه تنهـا در مقابـل نیروهـای انسـانی یـک سـازمان مسـئول اند، بلکـه از طـرف دیگـر در مقابـل مدیـران رده بالای سـازمان نیـز مسـئولیت دارنـد. آنـان مسـئول اند نیازهـا و خواسـته های مدیـران رده بالای سـازمانی را بـه نیروهـای انسـانی، نیازهـا و خواسـته های کارکنـان را بـه مدیـران رده بالای سـازمانی منعکـس کـرده و در واقـع خلأ بیـن ایـن دو را پـر کننـد. بنابرایـن، مدیـران پرسـنلی بایـد بـا تمامـی قشـرهای سـازمانی زبـان مشـترک پیـدا کـرده و ارتباطـات انسـانی را در داخـل سـازمان قـوت بخشـند.

گاهـی مدیـران منابـع انسـانی درحیطـه کاری خـود ممکـن اسـت به مسـائلی برخـورد کنند که بـرای آنها پاسـخ صحیحـی کـه مـورد قبـول همـگان قـرار گیـرد، وجـود نداشـته باشـد. در ایـن حالـت اسـت کـه آنـان بایـد قـدرت تشـخیص و تجزیـه و تحلیـل مسـائل را داشـته و بـا اقدامـات خـود، نـه حق و حقـوق نیروهای انسـانی را بـه مخاطـره بیاندازنـد و نـه حـق و حقـوق سـازمان را.

مدیریـت منابـع انسـانی، حرفـ هایی نیسـت کـه بـا گذرانیـدن چنـد واحد درسـی در این زمینه و با شـرکت در چنـد دورۀ آموزشـی تخصصـی بتـوان مهارت هـای لازم را بـه منظـور انجـام موفقیت آمیـز ایـن نـوع مدیریـت کسـب کـرد.

ایـن دروس و دوره هـای آموزشـی تنهـا ممکـن اسـت تصویـری کلـی از ایـن نـوع مدیریـت را بـرای علاقمندان این رشـتۀ تخصصی روشـن کند. پس از آن، تنها دوره های آموزشـی هدف دار، برنامه ریزی شـده، مـداوم و کاربـردی تـوأم بـا تحقیـق و پژوهـش می توانـد مهارت هـای لازم را در علاقمندان ایـن رشـته ی  مدیریـتی  ایجـاد کنـد. افـراد بی تجربـه و یـا کسـانی کـه مسـائل مطـرح شـده در مورد مدیریـت منابع انسـانی رامدینـۀ فاضلـه تلقـی می کننـد،ولـی قـادر بـه کاربـرد آن نیستند، نبایـد بـه این گونـه مسـئولیت ها گمـارده شـوند.