آسیب شناسي فناوري هاي نوين ارتباطی در خانواده‌ها

آسیب شناسي فناوري هاي نوين ارتباطی در خانواده‌ها

آسیب شناسي فناوري هاي نوين ارتباطی در خانواده‌ها

تاریخ معرفی کتاب : 1399/04/24

به عنوان مثال به برخی از این تحقیقات اشاره میکنیم.

برنر طي مطالعه اش در سال 1996 دريافت كه 30 درصد از پاسخگويان، تلاش ناموفق در ترك استفاده از اينترنت داشته اند. همچنين، 58 درصد از پاسخگويان اظهار داشته اند كه ديگران(خانواده و دوستان) راجع به استفاده بيش از حد از اينترنت به آنها گوشزد كرده اند.

(King, 1996:6) 

تامپسون در سال 1996 به مطالعه ی اختلالات اعتياد اينترنتي در بين مردم پرداخت. براساس نتايج مطالعه ی ايشان، 72 درصد از پاسخگويان اذعان به وجود نوعي اعتياد يا وابستگي به اينترنت در خود داشته اند و 33 درصد از آنها نيز به اثرات سوء استفاده از اينترنت بر زندگي شان اشاره كرده اند. در رابطه با تأثير اعتياد اينترنتي بر احساس كمبود در روابط اجتماعي واقعي، تامپسون به نتايج مختلفي دست يافت، 29 درصد از پاسخگويان اشاره كرده اند كه مهارت هاي اجتماعي آنها دچار اختلال شده است. درحاليكه 36 درصد از آنها به تقويت اين مهارت ها اذعان داشته اند. 47 درصد از پاسخگويان به اختلالات فيزيكي همچون تارشدن ديد چشم و يا بدخوابي اشاره كرده اند. تامپسون در پايان، چنين نتيجه می گیرد كه پديده اعتياد اينترنتي، پديده ی جديدي است و بسياري از مردمي كه در حال حاضر مبتلا به آن هستند، در واقع در حال پاسخ دادن به تازگي و نوبودن اين منبع دانش در زندگي شان هستند، نه چيز ديگر.
يونگ(1996) در مطالعه اي كه انجام داد، دريافت كه 80 درصد از پاسخگويان، كاربران وابسته به اينترنت بودند كه انگاره هاي رفتاري معتادانه ی قابل توجهي را از خود بروز دادند. وي خاطرنشان مي سازد كه وابستگي به اينترنت، گسست ها و انقطاع هاي شديدي در زندگي تحصيلي، اجتماعي، مالي و شغلي مشاركت كنندگان ايجاد كرده است. به طوري كه 58 درصد از دانش آموزان و دانشجويان، كاهش چشمگيري در عادات مطالعه، افت نمرات درسي، غيبت در كلاس ها، مشروط شدن و مانند آن دارند. افزون بر اين، كنترلي وجود ندارد كه اين افراد هميشه وقت خودشان را در فعاليت هاي علمي صرف كنند. 43 درصد اين شاگردان به خاطر ديرخوابيدن ناشي از استفاده از اينترنت، در مدرسه با عدم موفقيت روبه رو شده اند.(Duran, 2003: 39)

باربر (1997) در يك نظر سنجي از معلمان، كارمندان كتابخانه و همكاران كامپيوتر دريافت كه به زعم 86 درصد از آنها، استفاده از اينترنت كارآيي درسي دانش آموزان و دانشجويان را بهتر نكرده است. زيرا اطلاعات اينترنتي آنقدر بي سامان و نسبت به موضوعات برنامه درسي نامربوط هستند كه به آنها كمكي در به دست آوردن نمره بالا در آزمون هاي استاندارد نمي كند.

(اميدوار و صارمي، )64 :1381

اورزاك طي مطالعه اي كه به سال 1999 انجام داد، دريافت افرادي كه مستعد اعتياد اينترنتي هستند، به سادگي خسته و ملول ميشوند و تنها، كمرو و خجالتي و دچار افسردگي يا انواع ديگر اعتياد هستند.

(Chebbi and et al., 2000: 1)

براساس نتايج مطالعه يونگ در سال 1997، 5 تا 10 درصد از جمعيت آنلاین جهان در زمان مطالعه ی وي معتاد بودند. حدود 54 درصد از معتادان اينترنت، سابقه افسردگي و 34 درصد از آنها نيز سابقه اضطراب و نگراني دارند. 50 درصد از پاسخگويان نيز اظهار داشته اند كه سابقه اعتياد به مواد مخدر دارند. همچنين، از ميان كل پاسخگويان معتاد به اينترنت، 25 درصد بيان كردند كه در ظرف 6 ماه اول آنلاین شدن، به اينترنت معتاد شده اند. متوسط آنلاین بودن پاسخگويان معتاد به اينترنت نيز برابر با 38 ساعت در هفته بود. مردان عموماً از اينترنت به عنوان ابزاري براي جستجوی قدرت، پايگاه و تسلط استفاده كرده و موارد كاربرد اينترنت در ميان آنها نيز شاملٍ كسب اطلاعات، بازي هاي تعاملي پرخاش گرانه، اتاق هاي سكس چت و هرزه نگاري بوده است. اما استفاده زنان از اتاق هاي چت بيشتر به خاطر تشكيل دوستي هاي حمايت گرانه، دوست يابي، و اجتماعي شدن بوده است. 90 درصد از معتادان اينترنت، به سايت هاي ارتباطي دو طرفه اعتياد داشتند مانند اتاق هاي چت، بازي هاي تعاملي، گروه هاي خبري، و نامه های الكترونيكي.

(Samson and Keen, 2005 2-3)


گرينفلد (1998) در مطالعه اي كه روي كاربران اينترنت انجام داد، پي برد كه 5/7 درصد از نمونه های تحقيق وي داراي معيار استفاده غيرارادي از اينترنت بودند. از ميان اين افراد، عمده ترين موارد مصرفي اينترنت عبارت بودند از: اتاق هاي چت، هرزه نگاري، خريد آنلاین، و نامه های الكترونيكي.